Návod sněhové frézy

Překlad původního návodu k použití sněžné frézy. Před použitím sněhové frézy si pečlivě přečtěte celý návod. Fréza může při nesprávném použití způsobit úraz nebo škodu na majetku.

Návod na sněhovou frézu

V tomto návodu najdete bezpečnostní pokyny  ohledně správného používání sněhové frézy při běžné obsluze a údržbě. Veškeré odkazy na levou, pravou, přední a zadní stranu platí z hlediska obsluhy stojící za řidítky a dívající se dopředu ve směru pohybu sněhové frézy.

NÁVOD K MOTORU frézy

Motor tohoto stroje je popsán v samostatném návodu. Tento návod najdete v balíčku literatury dodávané se strojem. Servisní doporučení týkající se motoru najdete v tomto samostatném návodu. Pokud návod k motoru chybí, získáte náhradní u výrobce motoru.

ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO
Při objednávce náhradních dílů nebo požadavku na servis uveďte číslo modelu a výrobní číslo
stroje a motoru. Tato čísla jsou uvedena na registračním formuláři, který je součástí doprovodné literatury ke stroji. Najdete je také na typovém štítku upevněném na rám stroje.

Kompletnost dodání

Poznámka pro zákazníka: Pokud jste sněhovou frézu zakoupili bez kompletní montáže a zaškolení prodejcem, je jen na vás, abyste:
sněhová fréza1. Prostudovali všechny pokyny k montáži uvedené v tomto návodu. Pokud jim nerozumíte nebo máte problém s jejich
dodržením, obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Ariens se žádostí o pomoc. Zkontrolujte, že byly správně provedeny všechny kroky montáže.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA sněhové frézy

Prostudujte a potom dodržujte všechna bezpečnostní pravidla v návodu k obsluze ještě před montáží a použitím sněhové frézy.
Nedodržení pokynů může vést k úrazu a/nebo k poškození stroje.

VŽDY vyjměte klíček ze zapalování a/nebo odpojte kabel od zapalovací svíčky, než začnete s montáží, údržbou nebo servisem. Nechtěné spuštění motoru může způsobit vážný nebo i smrtelný úraz.

Vždy si projděte místo, kde budete pracovat, a prohlédněte sněhové frézy, abyste se seznámili s:

  •   pracovním prostorem
  • stavem stroje
  •   všemi bezpečnostními nálepkami

Před zahájením práce VŽDY zkontrolujte volné místo nad hlavou a po stranách sněhové frézy. Při práci na ulici nebo u obrubníků VŽDY sledujte okolní provoz.

Okolí sněhové frézy

V okolí sněhové frézy se nesmějí zdržovat děti ani jiné osoby. Děti musí být mimo pracovní prostor pod pečlivým dozorem zodpovědné dospělé
osoby. NIKDY nedovolte dětem, aby frézu obsluhovaly nebo si hrály s ní nebo v jejím okolí. Dávejte pozor, a pokud se v okolí objeví děti, vypněte stroj.
Nenechávejte pracovat s frézou osoby bez řádného proškolení. Sněhovou frézu smějí obsluhovat jen školené osoby. Školení zahrnuje skutečnou obsluhu.

Na místě, kde pracujete, nesmí být hračky, domácí zvířata a odpadky. Předměty vymrštěné frézou mohou způsobit úraz. Zkontrolujte, zda nemají  rampy, plošiny nebo podlahy slabá místa. Nevjíždějte na nerovné povrchy a neupravený terén. Pozor na skrytá rizika.

NEPOUŽÍVEJTE sněhovou frézu

NEPOUŽÍVEJTE sněhovou frézu v blízkosti svahů, příkopů nebo náspů. Dostane-li se jedno kolo přes okraj svahu nebo strouhy, nebo se pod frézou utrhne krajnice, může se náhle převrátit. Padající sníh, mlha apod. mohou omezit viditelnost a způsobit nehodu. Stroj používejte jen za světla a dobré viditelnosti.

sluchátkaNEPRACUJTE se strojem, pokud jste pod vlivem léků, drog nebo alkoholu. Bezpečné použití je možné jen za plné a nesnížené pozornosti.
NIKDY nikomu nedovolte pracovat se strojem,pokud je jeho schopnost vnímání nebo koordinace snížena.
NEPOUŽÍVEJTE sněhové frézy bez dobrého zimního oblečení. Používejte vhodné ochranné vybavení, včetně bezpečnostních brýlí sbočními štíty, a ochranných rukavic.
Noste vhodnou obuv zlepšující stabilitu na kluzkém povrchu.

výhozov komínekNENOSTE volné oděvy a šperky a delší vlasy si svažte dozadu, aby se nezachytily v rotujících dílech.
Chraňte oči, obličej a hlavu před předměty,které mohou být strojem vyhozeny. Používejte vhodnou ochranu sluchu.
Pozor na ostré hrany. Ostré hrany vás mohou pořezat. Pohyblivé díly mohou uříznout prst nebo ruku.

Za provozu VŽDY mějte ruce a nohy daleko od rotujících částí sněhové frézy. Rotující části mohou uříznout prst nebo končetinu.
Za provozu frézy NIKDY nepřibližujte ruce nebo jiné části těla nebo oděvu do blízkosti rotujících částí. VŽDY dávejte pozor, abyste ruce nestrčili
do místa, kde by hrozilo skřípnutí. NEDOTÝKEJTE se částí stroje, které se provozem zahřívají. Před zahájením údržby, seřízení nebo servisu nechte díly
vychladnout.

  Výhozový komínek sněhové frézy neotáčejte proti lidem nebo okolním předmětům, které mohou být poškozeny odletujícími předměty. Extrémní opatrnost je nutná u štěrkových povrchů. Pozor na skrytá rizika a okolní provoz. Plazy nastavte tak, aby se škrabka nedotýkala štěrku.
seřizování frézyNEVYHAZUJTE sníh výš, než je nutné. Vyhozené předměty mohou způsobit úraz a škodu na majetku. Při používání stroje nestůjte v prostoru, kam se fouká sníh. Výfukové plyny z motoru mohou poškodit zdraví nebo způsobit smrt. NESPOUŠTĚJTE motor v uzavřených prostorech. Vždy zajistěte dobré větrání.
Než opustíte pracoviště obsluhy, VŽDY vyřaďte pohon frézovacího soukolí, vypněte stroj a motor, vyjměte klíček ze zapalování a vyčkejte, než se všechny rotující díly zastaví.
ROTUJÍCÍ OBĚŽNÉ KOLO MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÝ ÚRAZ. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE ODSTRAŇOVAT UCPÁNÍ NEBO STROJ ČISTIT ZA CHODU MOTORU.
Před nastartováním sněhové frézy si přečtěte všechny pokyny v návodu a na stroji a dodržujte je.
Prostudujte:

  • • Ovládání všech ovládacích prvků.
  • • Funkce všech ovládacích prvků.
  • • Postup nouzového ZASTAVENÍ.

Před spuštěním motoru dejte všechny ovládací prvky do neutrální polohy.

Před odhazováním sněhu VŽDY nechte sněhovou frézu a motor vyrovnat s teplotou okolí. Pozor na uklouznutí, zejména při couvání nebo opouštění místa obsluhy. Se sněhovou frézou jen choďte, nikdy neběhejte.

NEPŘETĚŽUJTE sněhovou frézu příliš rychlým odhazováním sněhu. V zatáčkách zpomalte a jeďte opatrně. Pokud to není absolutně nutné, necouvejte.
VŽDY couvejte jen pomalu. Před couváním a při něm se vždy dívejte na zem za sebou. Při přejíždění mezi částmi odklízené plochy vždy odpojte pohon frézovacího soukolí.

Vibrace sněhové frézy

Abnormální vibrace upozorňují na problém. Náraz na cizí předmět může stroj poškodit. Okamžitě vypněte stroj i motor. Vyjměte
klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohyblivé díly zastaví. Odpojte kabel od zapalovací svíčky. Zkontrolujte stroj a před
novým spuštěním proveďte všechny nutné opravy.
Před čištěním, odstraňováním ucpání nebo kontrolou, opravou atd. vypněte spojku
(spojky) vypněte stroj a motor, vyjměte klíček ze zapalování a vyčkejte, než se všechny rotující díly zastaví. Horké části sněhové frézy nechte vychladnout.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *