Návod – bubnová sekačka Rotační žací stroj RZS – 69 Dakr

Návod k obsluze a používání Návod – bubnová sekačka Rotační žací stroj RZS – 69 Dakr

Rotační žací stroj RZS – 69

 

Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice 581 616 141, fax. 581 616 755, e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com

Děkujeme Vám za Vaše rozhodnuti a volbu nákupu našeho stroje bubnové sekačky Dakr RZS 69.
Naší snahou bylo zkonstruovat a vyrobit kvalitní a výkonný žáci stroj, odpovídající vašim požadavkům.

V důsledku stálého technického vývoje může dojit k některým nepodstatným odchylkám ve vyobrazeni bubnové sekačky Dakr, což však nemění bezpečnost stroje, užitnou hodnotu, parametry a způsob použiti.

Jsme přesvědčeni, že při dodržení našich doporučeni a návodu při práci a údržbě Vám bude žácí stroj (bubnová sekačka) sloužit k Vaši plné spokojenosti. K zakoupenému výrobku jste obdrželi tento návod k používání. Pečlivě si jej prostudujte a věnujte mu náležitou pozornost.

Technické vlastnostidakr žací stroj sekačka RZS 69 technické parametry

Obsah návodu

Na dalších stránkách je použito následující značení upozorňující obsluhu na rizikové situace, momenty při používání tohoto stroje. Tyto místa jsou označeny následujícím označením a vztahují se při označení daného textu na odstavec při uvedení před odstavcem, větou nebo kapitolu při označení tímto symbolem vedle nadpisu kapitoly.

logo-dakrFirma DAKR spol. s r.o. nenese odpovědnost za škody vznikající nerespektováním tohoto návodu k používání a svévolným porušováním pokynů uvedených v tomto návodu a porušováním základních pravidel bezpečnosti práce.

bubnové sekačky Dakr plní požadavky technických předpisů platných na území České republiky . Pokud chcete sekačku provozovat na území jiného státu, seznamte se nejprve s právními a bezpečnostními předpisy vztahujícími se na tento druh strojů. Pokud toto seznámení neprovedete, je užívání a provozování sekačky zakázáno.
1. Identifikace výrobku

Žací stroje je označen výrobním číslem, vyraženým na výrobním štítku stroje. Výrobní štítek umístěn na rámu stroje v pravém rohu dole. Doporučujeme Vám po převzetí výrobku od prodejce doplnit do následující tabulky údaje o výrobku a Vašem prodejci a seznámit se s informacemi o záručních podmínkách, uvedených v zadní části návodu. Vzhledem k tomu, že sekačka je dodávána bez motoru, upřesněte si u prodejce, jaký typ motoru může být k sekačce připojen. Odlišnost může být v upínacím hrdle nebo otáč-
kách.

 • Typ výrobku     …………………………………………….
 • Výrobní číslo výrobku     …………………………………………….
 • Typ motoru     …………………………………………….
 • Výrobní číslo motoru     …………………………………………….
 • Adresa prodejce     …………………………………………….
 • Adresa servisní opravny    …………………………………………….
 • Datum dodání     …………………………………………….
 • Datum konce záruky    …………………………………………….
 • Přerušení záruční doby    …………………………………………….

Umístění výrobního štítku je na rámu, doporučujeme hned po zakoupení stroje doplnit údaje do návodu.

2. Bezpečnostní pokyny při práci se sekačkou Dark

2.1. Určení sekačky

vykřičník upozorněníBubnové sekačky Dakr jsou určeny na sečení vysoké trávy. Tráva je odhazována do strany na pokos. Sekačku lze využívat na sečení krmiva pro hospodářská zvířata. Lze ji využívat k sečení travního porostu na chatách, chalupách či zahradách kde není možnost pravidelné údržby travnatých ploch. Výška travního porostu který sekačka spolehlivě poseče je 50 cm při šířce záběru 69 cm. Stroj je dodáván s pojezdem či bez pojezdu. Je jednoduché konstrukce a snadno ovladatelný.

Varování: Žací talíř bubnové sekačky Dakr RZS 69, nože, šrouby nožů a závlačky je třeba před každým sečením, rov-něž i v průběhu sečení – pokud došlo k nárazu na překážku -zodpovědně zkontrolovat jejich neporušený stav. Je přísně zakázáno poškozený žací talíř násilím rovnat, případně jej svařovat nebo jinak upravovat. Při takovémto svévolném jednání hrozí vysoké riziko úrazů a života. Výrobce nenese zodpovědnost za nerespektování všech bezpečnostních upozornění.

Síla plechu žacího talíře je prověřena dlouhodobými zkouškami a zkušenostmi.Nelze jej v žádném případě zesilovat či měnit za silnější. Důvodem je, že originální žací talíř pů-sobí i jako deformační zóna při případném nárazu do pevné překážky.Při silnějším materiálu žacího talíře by se nárazy přenášely do rámu. Tak by mohly vzniknout podstatně větší škody než pouze poškození žacího talíře.

2.2 Zakázané používání bubnové sekačky Dakr

 • Na pozemcích, jejichž povrch je nám neznámý a lze předpokládat výskyt nežádoucích předmětů jako lahve, kameny, kusy železa, dráty, stavební materiálna.
 •  Na místech kde nemůžeme eliminovat pohyb osob, motoristů, zvířat nebo učinit vhodná opatření k zamezení jejich pohybu v dosahu jejich možného ohrožení.
 •  Pokud je sekačka nekompletní nebo poškozená.
 •  Obsluhou mladší 18 let a osobou psychicky a mentálně postiženou.

   1. Bezpečnostní značení

dakr žací stroj sekačka RZS 69 bezpečnostní značení2 dakr žací stroj sekačka RZS 69 bezpečnostní značení

2. Všeobecně informace o sekačce

Zakázané používání bubnové sekačky Dakr

Sekačku může obsluhovat pouze obsluha starší 18 let, duševně, psychicky a fyzicky zdatná, prokazatelně seznámena s používáním výrobku
Nedovolte, aby výrobek používaly děti, osoby mladší než 18 let a neoprávněné osoby, rovněž tak aby se pohybovaly v bezprostřední blízkosti stroje zejména při práci, tj. min. 20 m.

Obsluha stroje je odpovědná za škody způsobené třetím osobám v rozsahu činnosti stroje.

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s funkcemi jednotlivých ovladačů stroje. Seznámení proveďte na rovném terénu bez překážek a výskytu nežádoucích osob

 • Před prací se seznamte s terénem ve kterém budete pracovat, aby Vaše práce byla bez-pečná
 • Nepoužívejte stroj na svazích větších než 10o (kvůli bezpečnosti obsluhy)
 • Nepoužívejte stroj za mokra
 • Nesekejte trávu po spádnici
 • Při použití výrobku v obytných zónách jej provozujte v souladu s místními předpisy,
 • zejména aby jste neobtěžovali okolí hlukem a vibracemi

Při práci je obsluha povinna používat ochranné pomůcky -ochranné brýle nebo štít, ochranu sluchu účinnou v oblasti třídy hluku A 90 dB, pevnou pracovní obuv s vyztuženou špičkou, pracovní oděv řádně oblečený a upnutý

Manipulace výrobku obsluhou je možná pouze za madla. Pokud chcete sekačku zvedat, uchopte ji za trubkový rám v přední části. Do těchto míst současně upevněte i zvedací prostředky, pokud používáte ke zvedání mechanizační prostředek

Pojezd bubnové  sekačky obsluhou je možný pouze za madla (řídítka)

Výrobek je zakázáno používat na místech kde se vyskytuje sklo, železo a jiné pevné nebo tříštivé materiály, které by vlivem nárazu mohly způsobit poškození stroje nebo zdraví obsluhy.

Pro přemístění sekačky na větší vzdálenosti nebo na místa, která jsou přístupná po veřejných komunikacích, používejte vhodné přepravníky schválené pro provoz na těchto komunikacích. Sekačka není určena k provozování po veřejných komunikacích. Při přepravě stroje na přepravníku jej řádně zajistěte proti nežádoucím pohybům

V tomto manuálu jsou uvedeny a popsány potíže a poruchy, které se mohou na výrobku vyskytnout a které si může uživatel opravit za pomoci náležitě vyškoleného pracovníka. Ostatní problémy a poruchy nahlaste přímo výrobci, který Vám je kdykoliv k dispozici.

Je zakázáno provádět na stroji jakékoliv zásahy, jež nejsou uvedeny v tomto manuálu a nejsou povolené výrobcem. Stroj nesprávně sestavený může fungovat bez sebemenší chyby, ale v budoucnosti může nadělat spoustu škody. Při práci, mezi prací, při údržbě neodkládejte na výrobek žádné předměty, klíče, nářadí.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené osobám nebo blízkému okolí, jejichž příčinou je nedodržování návodu k používání.

Za chodu motoru je zakázáno: odnímat spalovací motor ze sekačky dolévat pohonné hmoty provádět čištění, údržbu a seřizování pouštět sekačku z rukou, či opouštět místo pro obsluhu zvedat stroj.

Je zakázáno odstraňovat z výrobku ochranné kryty a výrobek provozovat nekompletní např. bez kompletních závěsů. Totéž platí o zařízeních, jež zajišťují vaší bezpeč-nost na motoru.

Veškeré práce na bubnové sekačky Dakr, údržbu je dovoleno provádět za klidu stroje, při sejmuté koncovce zapalovací svíčky podle návodu.

V případě předávání výrobku jinému pracovníkovi se přesvědčte, zda výrobek obsahuje veškeré prvky pro bezpečnou práci (kryty, ovladače atd.)

 • Údržbu a kontrolu dotažení šroubových spojů provádějte v pravidelných intervalech
 • Výrobek uchovávejte čistý, po ukončení práce proveďte jeho vyčištění
 • Veškeré práce na výrobku, údržbu je dovoleno provádět za klidu stroje, při sejmuté koncovce zapalovací svíčky podle návodu
 • Nepoužívejte jiné náhradní díly než dodávané výrobcem, zejména části žacího ústrojí
 • V čistotě udržujte zejména chladicí kanály motoru, prostory souvisící s palivovou nádrží a jejím okolím
 • Palivo (benzín) doplňujte pouze za klidu stroje, pokud možno před zahájením práce. Pokud po-třebujete doplnit palivo během pracovní směny, nedoplňujte palivo pokud je horká nádrž a motor, např. i po stání na slunku.
 • Nedoplňujte palivo a oleje za chodu stroje
 • Dojde-li při plnění paliva k potřísnění nebo polití stroje, vyčkejte, až se palivo odpaří
 • Nestartujte motor pokud je potřísněn palivem, nebo je palivo rozlito v jeho okolí
 • Nepoužívejte benzín jako čisticí prostředek.
 • Nedoplňujte palivo a oleje bubnové sekačky Dakr v blízkosti otevřeného ohně
 • Při plnění paliva nekuřte a nemanipulujte ohněm. Pozor Hořlavina I. stupně
 • Neponechávejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně
 • Palivo pro doplňování sekačky přepravujte ve vhodných k tomu určených přepravních obalech.

vykřičník upozorněníJe přísně zakázáno benzínovou sekačku dovažovat přídavným závažím nebo zatěžovat stroj jinou osobou, přepravovat na stroji osoby nebo jiný náklad. Částí, které se vlivem provozu stroje zahřívají (převody, výfuk) se nedotýkejte za provozu stroje a bezprostředně po jeho odstavení.
Po dobu činnosti stroje se nedotýkejte vysokonapěťového vodiče
Nepoškozujte bubnové sekačky Dakr ani motory.

 • Nezasahujte do seřízení motoru, zejména regulátoru otáček
 • Při obsluze motoru se řiďte pokyny pro spalovací motor
 • Nepoužívejte stroj v uzavřených špatně větratelných prostorách.
 • Nepoužívejte stroj při špatných světelných podmínkách
 • Nepoužívejte stroj pokud jste si neosvědčili používání stroje.
 • V případě, že nemáte řádné zkušenosti s tímto typem stroje, požádejte Vašeho prodejce o praktickou instruktáž
 • Při práci s výrobkem musí stát obsluha trvale u ovládacího madla a držet jej oběma rukama
 • Neprovádějte opravy u nichž si výrobce vyhrazuje zásah Servisní opravny.
 • Neprovádějte opravy které jsou nad Vaše možnosti.
 • Pro opravy používejte odpovídající nářadí. Nářadí musí být nepoškozené.

Při přerušení práce zajistěte stroj proti neoprávněnému použití a spuštění jinou osobou.

2.5 Bezpečnostní opatření v konstrukci stroje

Od výrobce je výrobek opatřen bezpečnostními kryty, které chrání pohyblivé části stroje před dotykem. Jedná se zejména o kryt řemenice, kryt proti úletu kamenů atd. Bez těchto krytů nebo s poškozenými kryty je zakázáno žaci stroj používat. Ovládání rychlosti pojezdu a otáček se provádí páčkou akcelerátoru plynu. Dalším bezpečnostním opatřením v konstrukci stroje je páka pojezdu, která je upevněna na řidítkách. K dalším opatřením, které jsou ale součástí motoru, je zkratovací vypínač pro nouzové zastavení chodu stroje.

2.6 Ovladače

Ovládání výrobku se provádí prostřednictvím řídítek připevněných k motoru sekačky. Na řídítkách je umístěn ovladač plynu, páka pojezdu a zkratový spínač. Polohy páky plynu jsou označeny („O“ – „max“). Doporučujeme Vám před prvním používáním stroje vyzkoušet ovladače a ověřit si jejich funkci a tuto činnost zopakovat před každým použitím stroje. Na motoru je umístěno ruční samovratné startovací zařízení.

2.7 Místo obsluhy

Místo obsluhy při sekání je vždy za ovládacími klečemi (madly) motorové jednotky. Obsluha při práci se sekačkou jde za strojem a oběma rukama drží řídítka.

dakr žací stroj sekačka RZS 69 místo obsluhy

3. Emise hluku a vibrací

 • Sekačka v agregaci s motory způsobuje následující maximální emise:
 • Hluk v místě obsluhy LA (dB)     87,3
 • Garantovaná hladina akustického výkonu LWA (dB(A)     96,0
 • Vibrace aw (m.s-2)     10,1
 • Otáčky motoru min-1     3200
 • Měření proběhlo podle: ČSN ISO 3744, ČSN EN ISO 11201, ISO 11094, ČSN EN 836 +A1 změna E1

4. Přeprava bubnové sekačky Dakr od výrobce/prodejce

Výrobek je od výrobce dodáván kompletní ve smontovaném stavu a s boční ochrannou plachtou. Výrobek musí být při přepravě ve vodorovné poloze – na kolech a zajištěn proti možnému posuvu při transportu. Pro upevnění vázacích prostředků použijte konstrukční členění sekačky, madla, rám žacího talíře. Pozor při upevňování vázacích prostředku za hřídel žacího talíře – při nadměrném zataženi vázacích prostředků může dojít k poškození hřídele. Při přepravě eventuálně při odstavení při přepravě doporučujeme umístit výrobek pod přístřešek, Je přísně zakázáno ukládat výrobek na vratké podklady – Je přísně zakázáno ukládat na výrobek další výrobky.

5. Popis stroje – bubnové sekačky Dakr RZS 69

Trubkový rám stroje bubnové sekačky Dakr RZS 69 je uložen na kolech se šípovým designem. Kola jsou buď v provedení plný bantam (bezdušová) nebo s duší s potřebou plnění vzduchem. V rámují je dále upevněno pojezdové ústroji, které pohání prostřednictvím šnekové převodovky vnější rozety pojezdových kol. (U bezpojezdového provedení šneková převodovka není namontována, ale její montáž se dá dodatečně provést). Rotační pohon žacího talíře je proveden klínovým řemenem od řemenice hnacího motoru. Přenos točivého momentu z motoru na sekačku je proveden odstředivou spojkou. Připevnění motoru na sekačku je provedeno rychloupínacími závěsy. Na obvodu žacího talíře jsou upevněny otočně na výměnných šroubech tři sekací nože. Žáci talíř  sekačky Dakr RZS 69 je vysunut dopředu před pojezdová kola a je mírně skloněn dopředu tak, že již dále není brzděn třením o posečený porost.

Tabulka parametrů:

 • Parametr     Jednotka     Veličina
 • Délka     mm     1150
 • Šířka    mm     800
 • Výška     mm     330
 • Hmotnost    kg     28
 • Rychlost pojezdu s motorem 2-takt     km.hod-1    2,7
 • Rychlost pojezdu s motorem 4-takt     km.hod-    2,1
 • Agregace s motorem – typ     –    JIKOV1447,Honda, Briggs & Stratton, Tecumseh
 • Pracovní záběr     mm     690
 • Výška strniště    mm     40
 • Pojezdová kola     –    Barum 16×4 -4.00-8
 • Rozchod     mm     530
 • Otáčky talíře     min-1    1750

1. Příprava bubnové sekačky RZS 69 Dakr

2. příprava výrobku k použití

Výrobek před prvním použitím RZS 69 Dakr zkontrolujte, zda je po přepravě a skladování nepoškozený, neporušený a celistvý. V případě poškození se obraťte na svého prodejce nebo nejbližší servisní opravnu. V případě výměny poškozených součástí používejte pouze originální náhradní díly

Zkontrolujte dotažení šroubových spojů, zejména rotujících částí, eventuálně neporušenost ostatní konstrukce. Kontrolujte opotřebení žacích nožů a šroubů upevňujících nože. Před prvním použitím zkontrolujte důkladně dotažení šroubových spojů a po prvních 15 minutách opětovně proveďte jejich kontrolu, příp. dotažení.

dakr žací stroj sekačka RZS 69 OPOTŘEBENÍ NOŽŮPřipevněte madlo do pracovní polohy a zajistěte šrouby. Do palivové nádrže naplňte palivo dle typu motoru. Typ paliva najdete v návodu k motoru.Zajistěte, aby před sekačkou nestála žádná osoba při startu a později při provozu. Nenechávejte nastartovaný stroj bez dozoru.

Záběh stroje proveďte nejprve na volnoběh a potom při pracovních otáčkách na vhodném podkladu. Ozve-li se po dobu záběhu nějaký neznámý zvuk nebo vibrace, okamžitě vypněte stroj (páku plynu do polohy STOP) a kontaktujte prodejce nebo přímo výrobce.

Zkontrolujte vůli v uložení nožů. Vůle nesmí přesahovat hodnoty uvedené na obrázku. Kontrolujte i opotřebení šroubů upevňujících nože. Poškozený závit, vymačkaný šroub více než 2,5 mm od svého původního profilu je důvodem pro okamžitou výměnu. povolené meze je důvodem pro okamžité vyřazení sekačky z provozu

Obr.: — max.opotřebení žacích nožů

 

6.2 Přeprava, manipulace a skladování

vykřičník upozorněníStroj lze přepravovat dopravními prostředky s přiměřenou nosností a k tomu určenými, které mají rovnou korbu a je možnost zajistit sekačku proti nežádoucím pohybům, event. je možnost zakrytí výrobku při nepříznivém počasí. Sekačku přepravujte, manipulujte zásadně v klidu motoru, po vychladnutí, pokud motor byl v chodu Nakládání/vykládání na dopravní prostředek je možné provádět ručně,vzhledem k hmotnosti toto naložení musí provádět dvě osoby. Manipulaci je možné provést zavěšením za řidítka a nosník žacího disku. Při manipulaci a přepravě sekačku nenahýbejte, nepřeklápějte! Olejová náplň se může při nadměrném naklonění přelít do sacích kanálů a poškodit sací filtr. Práce s výrobkem je dovolena v terénu do svahu 10° . Skladování výrobku provádějte v suchém prostředí, tak aby do výrobku nezatékala voda. Pro skladování ponechávejte v nádrži co nejmenší množství paliva Ke skladování ukládejte výrobek očištěný od vnějších nečistot Očistěte zejména ropné produkty Zteřelé, poškozené, a jinak znehodnocené díly vyměňte za nové, používejte originální náhradní díly, proveďte jejich objednání v servisní organizaci. Při odstavení a dlouhodobém skladování sklopte držadlo . Stroj tak klade menší nároky na prostor. Výrobek ukládejte na pevnou, rovnou podlahu Výrobek uložte tak, aby nebyly na něj odkládány další výrobky. Pohonné hmoty ukládejte odděleně od stroje. Při přepravě, manipulaci se sekačkou je zakázáno její nakláněni nad 15°. Motor obsahuje olejovou náplň, která by při nadměrném náklonu mohla natéct do nežádoucích prostor a způsobit nefunkčnost motoru.

 • Uskladnění: Žáci stroj je nutno, hlavně po sezóně, důkladně očistit a nechat osušit, nejlépe vyfoukáním tlakovým vzduchem.
 • Korozi ohrožená místa ošetřit barvou nebo konzervačními prostředky. Doporučujeme konzervovat i všechny šroubované spoje.
 • Před uskladněním zkontrolujte a případně doplňte tlak v pneumatikách na hodnotu 200kPa je-li Váš stroj vybaven koly z duší.

6.3 Kontrola stroje před uvedením do chodu

Před uvedením stroje zkontrolujte celistvost stroje, nepoškození rotačních částí žacího

ústrojí. Zkontrolujte dotažení šroubových spojů. Zkontrolujte správné napnutí klínových řemenů. Doplňte pohonné hmoty dle druhu motoru. Požadavek na palivo upřesňuje návod k používání motoru.

Je přísně zakázáno uvádět do chodu stroj se sejmutými kryty. Je přísně zakázáno provádět na stroji úpravy a konstrukční zásahy. Je zakázáno provozovat stroj potřísněný ropnými produkty. Nebezpečí požáru!!

Je-li zapotřebí provést seřízení stroje, provádějte tuto činnost za klidu stroje. Při práci používejte pracovní ochranné pomůcky. Pro pohon sekačky používejte motor, který má v řádném stavu páčku ovládání plynu a je plně funkční. Před každým startem stroje je nutno zkontrolovat funkčnost otočného podběhu!!!

6.4 Uvedení do chodu, práce se sekačkou

Je zakázáno sekat na místech nedostatečně větratelných, se špatnou viditelností, za šera a tmy. Je zakázáno pracovat na místech, kde svah překračuje povolenou hodnotu uvedenou na stroji. Z ploch určených k sečení musí být odstraněny kameny, větve, dráty, sklo a podobné nežádoucí předměty.

Sekačku dopravte na místo pracovní činnosti bez nastartovaného motoru. Sekání provádějte při pracovních otáčkách (maximálních) a při práci je neměňte Po krátkém zahřání motoru, zejména v chladném období, nastavte pracovní otáčky motoru pákou plynu.

Ozve-li se po uvedení do chodu nějaký neznámý zvuk nebo nežádoucí vibrace, okamži-tě ukončete práci, vypněte motor a pokuste se zjistit příčinu nebo kontaktujte prodejce nebo přímo výrobce. Při práci – chodu motoru musíte držet držadlo – madlo oběma rukama.Sečení provádíme po vrstevnici, ne po spádnici. Nesnažte se při činnosti stroje jej brzdit tahem za madlo.

Pokud v průběhu práce se strojem vyvstane potřeba doplnění paliva, provádějte tuto činnost za klidu stroje a po vychladnutí stroje, zejména palivové nádrže a motoru. Při plnění používejte vhodné nálevky a nádoby určené pro manipulaci s palivy. Dojde-li k potřísnění stroje benzínem, utřete skvrny a počkejte dokud se zcela neodpaří, potom stroj nastartujte. Pokud sečete trávu obsahující větší množství pylu a jiných květenství,věnujte pozornost řádnému chlazení motoru. Chladicí kanály se mohou velice rychle zanést zejména květenstvím pampelišek.

Dojde-li k nárazu na překážku, práci přerušte, prohlédněte důkladně za klidu žací ústrojí. S ústrojím pootočte a sledujte zda nedochází k vyosení talíře. Pokud došlo k poškození dílů, vyměňte je za nové a originální. Zajistěte, aby před sekačkou nestála žádná osoba při startu a později při provozu. Nenechávejte nastartovaný stroj bez dozoru. Záběh stroje proveďte nejprve na volnoběh a potom při pracovních otáčkách na vhodném podkladu.

Při spouštění žacího talíře se většinou ozve určitý zvuk, který je způsoben tím, že se napíná klínový řemen a v určitém stavu napnutí se začíná otáčet, ale současně čás-tečně prokluzuje. Po úplném napnutí a roztočení žacího talíře už neprokluzuje a proto zvuk zanikne.

6.5 Nouzové situace

Dojde-li v průběhu sečení k přiblížení osob nebo zvířat pod hranici 20 m neprodleně ukončete práci. Ozve-li se po uvedení do chodu nějaký neznámý zvuk nebo nežádoucí vibrace, pach, okamžitě práci ukončete a vypněte motor. Kontaktujte prodejce nebo přímo výrobce.

Dojde-li k poškození palivového potrubí nebo porušení těsnosti palivové nádrže ukon-čete práci a vypněte motor. Dojde-li v průběhu práce k poškození stroje, ukončete práci a zjistěte rozsah poškození, pokud nejste schopni závadu sami odstranit kontaktujte servis či prodejce nebo výrobce. V případě požáru používejte k hašení pěnový hasící přístroj. V případě požáru většího rozsahu neprodleně kontaktujte hasiče.
UPOZORNĚNÍ:

Pokud je motor naplněn olejem, nenahýbejte sekačku příliš do stran, mohlo by dojít k úniku oleje a znečištění okolí! Motor lze krátkodobé naklonit jen na zadní stranu, jinak může dojít k zatečení oleje do vzduchového filtru. Vždy před prvním startem studeného motoru proveďte kontrolu olejové náplně.

7. Praktické rady k používání strojů DAKR

1) Před startováním u všech typů motorů nezapomeňte: U 4-taktních motorů se musí zapnout pomocí páčky plynu sytič a takto motor nastarto- vat. Po nastartování se páčka plynu posune tak, aby došlo k vypnutí sytiče (snížit otáč- ky). Zahřáté motory se startují bez sytiče.

2) Velmi často se stává, že se na nás zákazníci obrací s tím, že se stroje s motorem Bri- ggs & Stratton obtížně startuje a musí mnohokrát potáhnout za startovací šňůru než se- kačka chytne. Tento problém se jim projevuje u studeného motoru, po zahřátí již chytá motor dobře. V drtivé většině případů nejde o závadu, ale o nezapnutí sytiče. Při stude- ném startu se musí páka plynu přesunout do krajní polohy START a je dobré pro jistotu ještě dotlačit sytič prstem, protože při nepatrném protažení lanka sytič již tahem lanka nezaskočí. Se zapnutým sytičem motor nastartuje okamžitě na první nebo druhé potáhnu- tí. Pokud není sytič zapnut, chladný motor chytá velmi obtížně a musí se potáhnout více než dvacetkrát. Po nastartování posuňte páčku plynu z krajní polohy MAX o cca 1-2 cm zpět. Tím vy- pnete sytič a nastavíte provozní otáčky. Při sekání se zapnutým sytičem nemá motor do- statečný výkon a dusí se.

3) Za startovací šňůru netahejte velkou silou. Potáhněte velmi zvolna za startovací šňůru, až do polohy, kdy ucítíte odpor. Povolte startovací šňůru do výchozí polohy a pak rázně za startovací šňůru potáhněte a motor ve většině případů chytne. Jestliže motor nechytá, nemá žádný smysl trhat startovací šňůrou velkou silou. Motor tím nenastartujete, pouze může dojít k poškození startovacího mechanismu.

4) Pokud sekáte hodně vysokou (přerostlou) a hustou trávu, dochází občas k namotání trávy okolo hřídele a rozmetadla talíře. Namotávání trávy omezíte, pokud budete sekat na poloviční záběr a posečená tráva bude mít dostatečný prostor, aby mohla být odhozena na bok. Pokud přesto dojde k namotání trávy, zastavte sekačku, vypněte motor a trávu pomocí nože nebo jiného vhodného nástroje z hřídele, rozmetadla a jeho krytu odstraňte. Jestliže trávu neodstraníte, může dojít k poškození ložiska hřídele. Namotanou trávu na hřídeli poznáte podle náhlého zvýšení vibrací na madlech. Je lepší sekat suchou trávu, je tvrdší a méně je odolná vůči přeseknutí.(opak u kosy).

8. Údržba

Údržbu stroje mohou provádět pouze osoby k tomu pověřené s příslušnou kvalifikací, proškolené výrobcem nebo zástupcem výrobce. Při údržbě stroje se zaměřte na kontrolu celkového stavu, na kompletnost stroje, neporu- šenost jednotlivých součástí. Udržujte v řádném a napnutém stavu klínové řemeny. Provádějte pravidelné kontroly žacího ústrojí, zejména žácích nožů

Seřízení pojezdu

Je důležité, aby válečky pastorku (poz. 29 –sestava převodovky) zapadaly do ozubeného kola rozety (poz. 1-sestava kola). Motor ze sekačky sejměte a položte vedle se-kačky. Páku pojezdu (poz. 12 –sestava nosná) však z řídítek neodnímejte, ale zařaďte pojezd. Pro lepší přistup je možné sekačku převrátit (bez motoru). Pokud stav odpovídá popisu na obr. dole, není třeba seřízení provádět. Pokud je vůle větší než 4 mm, vymezíme vůli stavěcím šroubem (poz. 4 –sestava polotovaru) nebo zkrácením smyčky lanka koncovkou (poz. 8 sestava –nosná) Při odpojování páky pojezdu z řidítek stačí povolit jeden šroub (poz. 4 sestava spojky Agzat, poz. 7 –sestava spojky Vari, Hodna), spojující kostku páky, aby vznikla mezera, kterou se lanko lehce protáhne. Páku opatrně rozevřeme a vysuneme z čepů.

Seřízení pojezdu jednostupňové převodovky

Po stisknutí páky se musí dorazové šrouby(1)opřít o protější stěnu. Čep pastorku(2) nyní musí být na dně zu-bu(3) s mírnou vůli, max. 5 mm, Po-tom seřídíme bowden seřizovacím šroubem(4) tak, aby při uvolnění páky převodovka zcela vyjela ze záběru a zároveň při stisknutí páky stačilo k udržení lehký stisk.

Napnutí klínového řemene

Nejprve uvolníme šroub (6) a maticí (7) zasunujeme nebo vysunujeme napínací šroub (8).

Seřízení řemene:

l když je každý stroj z výroby seřízen, je třeba provádět kontroly a seřízení průvěsu ře-mene. Napnutí klínového řemene provedeme povolením šroubů (poz. 20 –sestava nosná) a posunem napínáku (poz. 7 -sestava nosná). Řemen musí mít přiměřený průvěs, aby převo-dovka pojezdu mohla volně zajíždět do ozubení kol.

Pokud řemen nemá příliš velký průvěs, není nutno zatím napínání provádět. Při příliš velkém průvěsu řemene je možnost prokluzování pojezdu. Seřizováni řemene se provádí ve stavu zařazeného pojezdu.

Mazání:

Převodovka pojezdu má vlastní olejovou náplň. Požívejte převodové oleje (např. Mogul Intrans 460, PP44 nebo srovnatelných parametrů). Hladina oleje musí dosahovat po otvor kontrolního nalévacího šroubu (poz. 12-sestava převodovky) Kromě první kontroly před uvedením stroje do provozu je nutné provádět kontroly možného průsaku oleje. Další mazání vyžaduje bowden pojezdu a plynu. Osy pojezdových kol před mazáním očistěte. Je třeba jednou za sezonu mazat ložiskové jehly (poz. 5 –sestava kola). Demontujte kolo a středovou dírou pro osu kol můžete provést namazání ložiskových jehel. Ložiska jsou plněna z výroby mazacím tukem. Pokud nedošlo k poškození jejich krytek a úniku maziva, nepotřebuji údržbu.

Výměna převodového oleje

Minimálně jednou za sezonu je třeba provést výměnu oleje v převodovce. Nejlépe provádět po práci. Je potřeba prohřát olej v převodovce. Nestačí jen nastartovat motor, musí se zapnout pohon sečení. Po cca 10 minutách olej zkapalní a je možné provést výměnu. Demontujte motor a povolte zátku (poz. 12-sestava převodovky). Do pře-dem připravené nádoby začněte vypouštět olej. Postupným naklápěním stroje budete schopni vypustit veškerou náplň. Olej je poměrně hustý a proto bude nějaký čas trvat než celá náplň vyteče. Po úspěšném vypuštění oleje proveďte naplnění oleje v převodovce.

Údržba otočného podběhu

Pokud na stroji máte otočný podběh je třeba jej pravidelně čistit. Je nutno pravidelně čistit otočný podběh, dochází k namotávání trávy a tím k zkracování životnosti ložisek. Nejdříve povolíte 6 matic (poz. 16 sestava sečení) Spadne Vám otočný podběh s příru-bou a pak povolíte šroub Imbus umístěny uprostřed příruby a tím oddělíte otočný podběh od příruby. Proveďte kontrolu, vyčištění a namazání ložisek.

Motor čistíme podle stupně znečištění proudem vzduchu. Takto motor očistíme od prachu při každé výměně oleje nebo vzduchového filtru. Současně zkontrolujeme dotažení šroubů ke konzole. POZOR! -vše-chny odborné opravy motoru zabezpečuje specializované servisní středisko.

Elektrické zařízení Čištěni motoru Vodiče je nutné chránit před stykem s ropnými látkami. Všechna zaří-zeni se udržují čistá, izolaci vodiči chránit před poškozením, aby ne-vznikly nežádoucí zkraty. Spoje musí mít čistý styk a musí být pevně upevněny, aby nevznikl v místě špatného dotyku přechodový odpor.

Výměna motorového oleje:

Výměnu pro lepší vytečení celé náplně provést při zahřátém motoru, nejlépe po práci. Povolit pružinové uchycení motoru na domku spojky Sejmout motor Zkontrolovat dotažení víčka palivové nádrže. Uvolnit víčko plnícího otvoru oleje. Otočit motor na bok a olej vylít do předem připravené nádoby.

Žací nože:

Před každým sečením zkontrolovat stav nožů a provést jejich naostření. Možno provádět přímo na stroji ruční bruskou při použití dostatečných ochranných pomůcek. Pozor: Při broušení přímo na stroji je třeba dbát zvýšené pozornosti. Hrozí nebezpečí poranění.

Kontrola funkčnosti otočného podběhu

U verze s otočným podběhem je nutné kontrolovat funkci otočného podběhu před každým sečením. Je to pro větší výdrž ložiska.

 

 • Porucha     Možná příčina     Náprava
 • Nejde nastartovat motor
 • Vypnutý sytič     Zapnout sytič
 •   V nádrži není palivo     Doplnit palivo
 • Špatná zapalovací svíčka     Vyměnit
 • Přehlcený motor     Vyjmout svíčku vyfoukat prostor válce
 • Ucpaný karburátor     Vyčistit
 • Nadměrná vibrace po  nastartováni   Znečištěný žáci talíř     Očistit
 •     Chybí nůž nebo šroub nože     Doplnit
 • Prasklý žáci talíř     Vyměnit
 • Pojezd se nezapíná     Pastorek pojezdu není v záběru     Seřídit dle instrukce
 • Prasklá vratná pružina desky     Vyměnit a seřídit vůli na průpojezdu     chodce
 • Vytažené lanko     Seřídit průchodku nařídítkách

Odpady produkované strojem likvidujte v souladu s pokyny předpisů platných v zemi uživatele. Oleje, filtry nevyhazujte do popelnic a ne vylévejte do vodních toků a přírody.

Rozměrový náčrt: Hmotnosti : – provedeni s pojezdem 36 kg provedení bez pojezdu 31 kg

Příslušenství dodávané na zvláštní objednávku: OP 111

12. Odebrání adaptéru sečení

dakr žací stroj sekačka RZS 69 šroub zajištění sečeníOdebrání adaptéru sečení trávy je stavu a na rovné ploše. Opatrně nasuňte adaptér sečení na hřídel řemenice. Při zasunování je pro snad-nější nasazení možné ručně potočit řemenici. Zasunutí musí jit lehce, pokud tomu

čep v hřídeli rozmetadla a drážka jsou proti sobě. Nesmí se užít hrubá síla při zasunování adaptéru sečení do hřídele řemenice. Po správném nasazení je nutno zajistit adaptér sečení proti vypadnutí. Šroub vložte do díry a do-táhněte samojistnou maticí. Je vhodné provést kontrolu napnutí klínového řemenu. Popis nasazeni obraceče OP111 je popsán v návodu na obraceč OP111.

13. Likvidace odpadu

Odpady produkované strojem likvidujte v souladu s pokyny předpisů platných v zemi uživatele. Oleje, filtry nevyhazujte do popelnic a nelijte do vodních toků, přírody. Výrobek likvidujte v souladu s platnými předpisy a zákony pro likvidaci odpadů v zemi uživatele.

Katalog náhradních dílů

Sestava sečení RZS 69
Poz.     Název     Typ     ks     Obj. čísla

 1. 1     Rozmetadlo dělené RZS69         1     51200.081
 2. 2     Řemenice P210     Čtyřtakt     1     51000.040
 3. 3     Řemenice P280     Dvoutakt     1     51000.030
 4. 4    Klínek řemenice sečení    Tyč 10 x 8 – 20     2     51000.020
 5. 5    Žací talíř DAKR 600         1     51200.092
 6. 6     Podběh pevný         1     51200.110
 7. 7     Nůž rotační F – opačný     Opačné ostří     3     51200.074
 8. 8    Šroub nože         3     61200.010
 9. 9     Podložka vějířová 13 Zn     DIN 6798 M12     3     96200.082
 10. 10     Podložka DAKR         1     96100.175
 11. 11     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M8 x 16 Zn.     1     96000.320
 12. 12     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M6 x 12 Zn.     6     96000.160
 13. 13     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M5 x 14 Zn.     6     96000.220
 14. 14     Šrouby s částečným závitem     ISO 4014 – M8 x 50 Zn.     1     96000.042
 15. 16     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M5 Zn.     6     96200.060
 16. 17     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M6 Zn.     6     96200.009
 17. 18     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M8 Zn.     1     96200.030
 18. 19     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M12x1,5 Zn.     3     96200.022

Sestava převodovky RZS 69
Poz.     Název     Typ     ks     Obj. číslo

 1. 1    Deska pojezdu         1     41220.030
 2. 2     Skříň převodovky 69         1     40000.010
 3. 3     Víko převodovky 69         2     40000.020
 4. 4     Šnek 69 s hnací hřídelí     Převod 12 má 40000.050, 20 má     1    40000.050
 5. 5     Šnekové kolo 69     Převod 12 má 40000.040, 20 má     1    40000.040
 6. 6     Vymezovací kroužek 69         1     40000.060
 7. 7     Kuličková ložiska jednořadá     CSN 02 4630 – 6201 RS     2     96600.100
 8. 8     Kuličková ložiska jednořadá     CSN 02 4630 – 6203     2     96600.051
 9. 9     Hřídelové těsnění     CSN 029401-4 – 17x28x7     2     96700.101
 10. 10     Hřídel šnekového kola         1     40000.030
 11. 11     Těsnění 10x16x1         1     31000.130
 12. 12     Šroubová zátka     DIN 908 -M10 x 1     1     96000.070
 13. 13     Pružné kolíky     ISO 8752 – 3 x 26     1     96900.010
 14. 14     Řemenice P185         1     41220.020
 15. 15     Návlek plastový RZS69         2     41220.060
 16. 16     Miska návleku         2     41220.050
 17. 17    Pero 6e7x6x22         1     96400.050
 18. 18     Táhlo         1     41220.040
 19. 19     Pryžová podložka 69         1     31000.140
 20. 20     Pojistné kroužky pro díry     DIN 472 – 32 černěná    1     96800.040
 21. 21     Normální podložky     ISO 7089 – 12 Zn.     3     96100.050
 22. 22     Podložka velkoplošná tlustá     ISO 7093 6,4 Zn.     1     961.070
 23. 23     Šestihranné matice     ISO 4032 – M12 Zn.     3     96200.020
 24. 24     Šestihranné matice     ISO 4032 – M6 Zn.     4     96200.050
 25. 25     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M5 Zn.     1     96200.060
 26. 26     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M6 x 40 Zn.     2     96000.110
 27. 27     Šroub Imbus     ISO 4762 – M8 x 14 Zn.     4     96000.230
 28. 28     Šroub Imbus     ISO 4762 – M6 x 16 Zn.     6     96000.155
 29. 29    Pastorek pojezdu         2     41220.010

Sestava nosná RZS 69

Poz     Název     Typ     ks     Obj. číslo

 1. 1     Sestava polotovaru     RZS69     1
 2. 2     Boční plachta PE/3 RZS     P 3 – 260 x 340     1     11200.022
 3. 3     Vratná pružina 69     Drát 1,5 mm     1     31000.090
 4. 4     Kryt řemenice         1     21200.020
 5. 5     Rameno plachty odlehčené         1     11200.020
 6. 6     Boční plachta PE/3 RZS     Tl. 1mm 495 x 333     1     11200.021
 7. 7     Napínák         1     31220.010
 8. 8     Bowden spojky 69     1600/1200     1     31220.030
 9. 9     Váleček neprořezaný         1     41000.050
 10. 10     Lanová očnice ZN 2-3         1     61000.080
 11. 11     Svorka lanová ZN 3         1     61000.075
 12. 12     Páka DAKR A         1     41000.090
 13. 13     Podložka velkoplošná tlustá     ISO 7093 5,3 Zn.     3     96100.030
 14. 14     Normální podložky     ISO 7089 – 21 Zn.     3     96100.130
 15. 15     Normální podložky     ISO 7089 – 6,4 Zn.     1     96100.060
 16. 16     Normální podložky     ISO 7089 – 10,5 Zn.     3     96100.140
 17. 17     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M5 Zn.     3     96200.060
 18. 18     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M10 Zn.     3     96200.104
 19. 19     Šestihranné matice     ISO 4032 – M6 Zn.     1     96200.050
 20. 20     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M10 x 20 Zn.     3     96000.210
 21. 21     Závlačka     ISO 1234 – 3,2 x 32 Zn.     2     96300.010

Sestava polotovaru RZS 69

Poz     Název     Typ     ks     Obj. číslo

 1. 1     Nosný rám RZS69         1     11220.010
 2. 2     Záslepka PVC         1     21000.050
 3. 3     Kuličková ložiska jednořadá     CSN 02 4630 – 6207 2RS     2     96600.060
 4. 4     Šroub seřízení bowdenu         1     96000.180
 5. 5     Šestihranné matice nízké     ISO 4035 – M6 Zn.     2     96200.081
 6. 6    Kryt rozmetadla         1     21200.010
 7. 7     Kryt spodní PE         1     21200.030
 8. 8     Podložka velkoplošná tlustá     ISO 7093 5,3 Zn.     4     96100.030
 9. 9     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M5 x 12 Zn.     4     96000.020
 10. 10     Šestihranná matice samojistné     ISO 10511 – M5 Zn.     7     96200.060
 11. 11     Hřídel děleného rozmet.         1     51200.101
 12. 14     Krytka hlavního domku         1     51200.059
 13. 15     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M5 x 14 Zn.     3     96000.220

Sestava spojky Vari, Honda

Sestava spojky Agzat

Sestava spojky Vari, Honda
Poz.    Název     Typ     Ks     Obj..číslo

 1. 1     Domek spojky Vari         1     31200.010 Domek spojky Honda         1     31200.020
 2. 2     Čep spojky         1     51300.021
 3. 3     Řemenice spojky Vari Honda         1     31200.050
 4. 4     Pojistný šroub         1     31200.060
 5. 5    Klínový řemen RZS69     13×1500 -čtyřtakt     1     96500.060 Klínový řemen RZS69     13×1610 – dvoutakt     1     96500.041
 6. 7     Šroub Imbus     ISO 4762 – M12 x 30 Zn.     1     96000.353
 7. 8    Kul. ložiska jednořadá     CSN 02 4630 – 6204 RS     2     96600.090
 8. 9     Pojistné kroužky pro hřídele     DIN 471 – 20 černěná    1     96800.030
 9. 10     Pojistné kroužky pro díry     DIN 472 – 47 černěná    1     96800.020
 10. 11     Podložka vějířová 13     DIN 6798 M12     1     96200.082

Sestava spojky Agzat

Poz.    Název     Typ     Ks     Obj..číslo

 1. 1     Domek spojky Agzat         1     31200.030
 2. 2     Čep spojky         1     51300.021
 3. 3     Podložka vějířová 13     DIN 6798 M12     1     96200.082
 4. 4     Šroub Imbus     ISO 4762 – M12 x 30 Zn.     1     96000.353
 5. 5    Kul. ložiska jednořadá     CSN 02 4630 – 6204 RS     2     96600.090
 6. 6     Pojistné kroužky pro hřídele     DIN 471 – 20 černěná    1     96800.030
 7. 7     Řemenice spojky Agzat         1     31200.040
 8. 8     Pojistné kroužky pro díry     DIN 472 – 47 černěná    1     96800.020
 9. 9    Klínový řemen RZS69     13×1500 -čtyřtakt     1     96500.060

Klínový řemen RZS69     13×1610 – dvoutakt     1     96500.041

Sestava kola

Poz.     Název     Typ     Ks     Skl. číslo

 1. 1     Rozeta plastová 260         1     41220.090
 2. 2     Rozpěrka         3     41220.070
 3. 3     Disk kola 16×4     Bez osky     1     41000.110
 4. 4     Disk kola 16×4 s oskou     S oskou     1     41000.111
 5. 5    Ložisková jehla         15     41000.132
 6. 6     Plášť Dakr 4×8     Plné lepené kolo     1     41000.120
 7. 7     Duše 16 x 4         1     41000.160
 8. 8     Plášť 16 x 4     Foukané kolo     1     41000.151
 9. 9    Prachovka         1     41000.230
 10. 10     Opěrná podložka pr 28/20         1     41000.133
 11. 11     Šrouby vratové     ISO 8678 – M8 x 90 Zn.     3     96000.190
 12. 12     Normální podložky     ISO 7089 – 8,4 Zn.     9     96100.070
 13. 13     Šrouby se závitem k hlavě     ISO 4017 – M8 x 16 Zn.     3     96000.320
 14. 14     Pružná podložka     DIN 7980 – 8     6     96100.080
 15. 16     Šestihranné matice     ISO 4032 – M8 Zn.     6     96200.041

Pozor: Při objednávání dbejte na fakt, že pravé a levé kolo nejsou zaměnitelné.

 

Záznamy servisu: Záruční list

Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce trváni 24 měsíců. Záruka začíná plynout při předáni výrobku

zákazníkovi. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou a nebo vadou materiálu. Výrobce není odpovědný za škody vzniklé vlastním použitím jako např. použití stroje nepovolanou osobou, neoprávněné změny, zásahy či opravy ve stroji, použitím neoriginálních náhradních dílů či dílů určených pro jiné modely, nedodržováním instrukci pro použiti. Poškození stroje vzniklé při nevhodné manipulaci, údržbě, přetěžování. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které mají původ v poškození výrobku odběratelem a na části podléhající běžnému opotřebení. Záruka zaniká neodbornou opravou či zásahem do konstrukce. Záruka zaniká při předložení ne-správně vyplněného záručního listu (údaje musí být čitelné a nesmí být přepisovány) Reklamace se uplatňuje u prodejce nebo v nejbližším servisu, který Vám sdělí výrobce K opravě musí být dodán očištěný stroj

Záruka musí být uplatněna písemně, tj.musí být vystaven doklad o převzetí výrobku do záruční, pozáruční opravy.

 • Jméno zákazníka …………………………………………………………….
 • Adresa: ………………………………………………………………………… ………………………………..
  Podpis zákazníka ………………………….
  Výrobní číslo stroje:
 • Adresa prodejny a datum prodeje:……………………………………..
 • Razítko a podpis prodávajícího:
 • RZS 69

DAKR, spol. s r.o. Čs. Armády 210, 753 0l Hranice Tel.: 581 616 141, fax: 581 616 755 e-mail : dakr@dakr.cz internet : www.dakr.cz

návod na bubnovou sekačku Dark v PDF A- Sekačka RZS 69 V3 – ID 32.pdf (745,8 kB)

dakr žací stroj sekačka RZS 69

5 thoughts on “Návod – bubnová sekačka Rotační žací stroj RZS – 69 Dakr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *