Otestovali jsme rychlost ohřevu vody v bazénu pomocí solárního panelu

Solární ohřev vyhřál vodu v bazénu (360x 90cm) o 1,8°C za hodinu.  V testu jsme porovnávali rychlost přirozeného ohřevu vody nad zemního bazénu bez zapnutého a se zapnutým solárním deskovým ohřevem  (panel na střechu). Zjistili jsme jaký vliv na ohřev vody mají mraky, teplota vzduchu na slunci a teplota vzduchu ve stínu. V článku jsme připravili recenzi a přehledný graf vývoje teploty. Přečíst celé „Otestovali jsme rychlost ohřevu vody v bazénu pomocí solárního panelu“

Návod na montáž dveřní zárubně z Hornbachu

Toto je montážní návod na dveřní zárubně z Hornbachu např. dveřím  Siera a obložkové zárubní dveří značky Interlignum. Toto je návod na montáž  regulované zárubně ať levé nebo pravé. Přečíst celé „Návod na montáž dveřní zárubně z Hornbachu“

Jak postavit nadzemní nafukovací bazén?

Návod na stavbu bazénu s filtrací vody

Univerzální  návod na přípravu na stavbu a údržbu samostavěcích nadzemních bazénů různých objemů značek Přečíst celé „Jak postavit nadzemní nafukovací bazén?“

PVC Lino podlahy Hornbach

Služby Hornbach pro pokládku lina

Díky profesionálům v montážním servisu Hornbach získáte pokládku PVC, vinyl a lino podlahy na míru. Servis také nabízí služby poradenství a návody pokud si pokládku PVC podlahy provádíte sami (návod). Přečíst celé „PVC Lino podlahy Hornbach“

Návod k obsluze a používání Obraceč píce Dakr

Z návodu obraceč píce – automatické hrábě na otáčení sena a slámy.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaše rozhodnuti a volbu nákupu našeho stroje Dakr. Naší snahou bylo zkonstruovat a vyrobit kvalitní a výkonný stroj, odpovídající vašim požadavkům. V důsledku stálého technického vývoje může dojit k některým nepodstatným odchylkám ve vyobrazeni, což však nemění bezpečnost stroje Dakr, užitnou hodnotu, parametry a způsob použiti. Jsme přesvědčeni, že při dodržení našich doporučeni při práci a údržbě Vám bude stroj sloužit k Vaši plné spokojenosti.

K zakoupenému výrobku jste obdrželi tento návod k používání Dakr. Pečlivě si jej prostudujte a věnujte mu náležitou pozornost. Na dalších stránkách je použito následující značení upozorňující obsluhu na rizikové situace, momenty při používání tohoto stroje. Tyto místa jsou označeny následujícím označením a vztahují se při označení daného textu na odstavec při uvedení před odstavcem, větou nebo kapitolu při označení tímto symbolem vedle nadpisu kapitoly.

Firma DAKR spol. s r.o.

nenese odpovědnost za škody vznikající nerespektováním tohoto návodu k používání a svévolným porušováním pokynů uvedených v tomto návodu a porušováním základních pravidel bezpečnosti práce.

Stroj plní požadavky technických předpisů platných na území České republiky. Pokud chcete stroj provozovat na území jiného státu, seznamte se nejprve s právními a bez-pečnostními předpisy vztahujícími se na tento druh strojů. Pokud toto seznámení neprovedete, je užívání a provozování stroje zakázáno.

1.Identifikace a určení výrobku Dakr – obraceč píce

Náš výrobek Dakr obraceč píce sena slámy je označen výrobním číslem vyraženým na výrobním štítku stroje. Doporučujeme Vám po převzetí výrobku od prodejce doplnit do následující tabulky údaje o výrobku a Vašem prodejci. Vzhledem k tomu, že obraceč píce OPP-111 nemá vlastní pohon a pro jeho pohon je používána motorová jednotka RZS 69 doplňte v případě, že si sekačku pořizujete společně s motorovou jednotkou i údaje o motorové jednotce.

Výrobní štítek obsahuje:  adresu výrobce  typ výrobní číslo  hmotnost stroje Dakr  označení výrobku  označení značkou CE  štítek s označenímakustického výkonu

1.1 Určení výrobku Dakr Obraceče píce

Obraceč píce OP-111 je jednoúčelový zemědělský stroj, který byl zkonstruován výhrad-ně k agregaci s hnací jednotkou žacího stroje RZS-69. Je určen k obracení a shrnování sena pro hospodářské účely.

1.2 Zakázané používání

Při práci s obracečem je zakázáno:  na místech jejichž povrch je Vám neznámý.  na místech kde je možné očekávat výskyt nežádoucích předmětů

jako je sklo,láhve, stavební suť, kameny, kusy železa apod.  na místech kde nemůžete eliminovat pohyb osob a zvířat. pokud je sekačka či motorový podvozek nekompletní a nemánamontované správně .všechny ochranné kryty.

Obsluhou jejichž věk nedosahuje 18 let. obsluhou jenž je psychicky či mentálně postižená.  obsluhou jenž není fyzicky zdatná a zdravá.

Dále je zakázáno přepravovat stroj po veřejných komunikacích.

2. Bezpečnostní pokyny pro DAKR obraceč píce

1 2 3 4 5 6
Před použi- Před prová- Při práci Max. dovo- Pozor, mož- Nezasahuj
tím prostu- děním údrž používej lená svahová nost úletu pod kryt
duj návod k by odpoj ochranu slu dostupnost nežádoucích rotoru, mož
používání zapalovací chu a očí částic nost zásahu
svíčku rotující čás-
ticí
7 8 9 10 11
Pozor, dobí- Nezasahuj Před použi- Směr otáče- Nevstupuj
hající části do řemeno- tím uzavřete ní rotoru na ochranný
vého převo- ochranný kryt
du kryt

2.1 Umístění bezpečnostního značení na výrobku

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

 •  Pečlivě se seznamte s tímto návodem k používání.
 •  Stroj používejte vždy pouze podle instrukcí uvedených v tomto návodu, návodu k motorové jednotce i návodu k motoru. Doporučujeme používat ochranný štít a ochranu sluchu.
 • Obraceč nespouštějte v uzavřených místnostech, špatně větratelných místech.
 •  Výfukové plyny obsahují jedovaté složky, které mohou způsobit zdravotní potíže, případně smrt.
 • Provádění jakýchkoliv úprav nebo zásahů do konstrukce stroje je přísně zakázáno.
 • Před uvedením stroje Dakr do provozu proveďte zaškolení obsluhy.
 • Seznámení a praktické ověření funkce proveďte nejprve na rovném, volném terénu pod dozorem.
 • Seznamte se všemi ovládači a správným používáním zařízení.
 • Nikdy nedovolte používat stroj dětem nebo osobám ,které se neseznámili s návodem k používání. Věk obsluhy může být dále upraven místními nebo podnikovými předpisy.
 • Nikdy nepoužívejte, nestartujte stroj, pokud jsou v bezprostřední blízkosti lidé, zejména děti nebo domácí zvířata, zvláště před strojem.
 • Mějte na zřeteli, že obsluha nebo uživatel stroje je zodpovědný za nehody, škody nebo rizika vznikající jiným osobám nebo jejich majetku..
 • Bezpečnostní okruh pro práci s obracečem je 10 m.
 • Nepoužívejte stroj za mokra.
 • Neobracejte seno jízdou po spádnici.
 • Používání obraceče je možné pouze pokud je obraceč i motorová jednotka kompletní a nepoškozená.
 • Za kompletní stroj se považuje obraceč a motorová jednotka vybavená všemi kryty, které jsou nepoškozené, bezpečnostní značení na stroji je kompletní a nepoškozené, všechny ovladače jsou funkční vč. bezpečnostních zařízení (brzda rotoru adaptéru).
 • Výrobek nepřepravujte po vlastní ose po veřejných komunikacích.
 • Při čištění, výměně olejů a filtrů, doplňování paliv a maziv zamezte rozlívání, vypouštění a vsakování ropných produktů do země a vnikání do odpadních vod.
 • Při práci jste povinni používat pracovní obuv a dlouhé kalhoty.
 • Při práci jste povinní používat ochranu sluchu, očí a končetin.

Varování: Nevstupujte do blízkosti ramen obraceče pokud je motor v chodu.Ramena obraceče se zastaví jen při přestavení páčky plynu do polohy „STOP“, čímž dojde k vypnutí odstředivé spojky a uvedení pohybu ramen do klidu. (Ovládání hnací jednotky popsáno v návodu pro sekačku RZS 69).

 1. Montáž
 2. Spojení obraceče s pohonnou jednotkou

Do velkého domku (poz 2 sestava nosná) se vstupním členem (poz.4 sestava nosná) se nasune hřídel žacího talíře (foto). Přitom je nutno dbát na to, aby do polodrážky hřídele zapadl kolík rozmetadla (poz.3 RZS 69.0.903). Po vložení se zasune ze spodní části za-jišťovací váleček (poz.13 sestava nosná) se šroubem (poz.32 sestava nosná) a přišroubuje krytka zajišťovacího šroubu (poz. 14 sestava nosná). Další krok spojení spočívá ve vložení nosníku obraceče do závěsu obraceče, který je na spodní části rámu sekačky RZS-69.

Po tomto spojení se vloží šrouby a pevně dotáhnou

3.2 Připevnění ramen

Do unášeče (poz.1 sestava ramen) se vloží obě ramena.(poz. 2 sestava ramen) Zasune se čep ramen (poz. 3 sestava ramen) a zajistí závlačkou (poz.13 sestava ramen).

Upozornění pro pohon 2-taktními motory :V případě, kdy je jako hnací jednotka obraceče použit 2-taktní motor, je třeba na rameni (poz.2 sestava ramen) vložit váleček (poz.4 sestava ramen) do spodních otvorů, zasunout čep válečku (poz.5 sestava ramen) a zajistit závlačkou (poz. 12 sestava ramen). Jestliže by váleček byl upevněn v horních otvorech, mohlo by dojít k poškození motoru od otáčejících se pružin na ramenech.

 1. Údržba
 2. Napnutí řetězového pohonu:

Tuto činnost je třeba provádět při demontovaném obraceči od hnací jednotky.

Postup.:

 1.  Odšroubovat spodní kryt (poz.12 sestava nosná)
 2.  Povolit šrouby M10 (poz.35 sestava nosná)
 3.  Potáhnout domek malý (poz.3) dozadu
 4.  Zkontrolovat napnutí řetězu.
 5.  Pozor – řetěz musí mít i po napnutí malý průvěs. Při přílišném napnutí může dojít k poškození řetězových kol a ložisek.
 6.  Dotáhnout šrouby M10 (poz. 35 sestava nosná)
 7.  Stejný postup napnutí se provede i u velkého domku (poz.2 sestava nosná)
 8. Postup napínání je nutno dodržet, aby oba řetězy byly stejnoměrně napnuté

4.2 Mazání:

Ložiska obraceče píce (seno sláma) Dakr mají trvalou tukovou náplň a nepotřebují žádnou údržbu.Jejich případ- nou výměnu doporučujeme provádět pouze v autorizovaném servisu nebo přímo u výrobce. Mazání řetězů provádějte tukem (např.A4 ) min. 1x za sezonu. Občas je třeba promazat pouzdro kola(poz.18 sestava nosná). Všechnu další údržbu,seřízení a opravy svěřte odbornému servisu nebo přímo výrobci. Tyto údaje Vám sdělí Váš prodejce. Při svévolné úpravě, neodborné opravě nebo použití jiných dílů než originálních, nebere výrobce zodpovědnost za škody, které by tímto jednáním mohly vzniknout.

5. Technické parametry Dakr

rozměry(bez ramen) d x š x v 1000x350x280 ( mm)
hmotnost 16 (kg)
šířka záběru 1500 (mm)

Katalog náhradních dílů Dakr

Sestava nosná Sestava ramen

Poz. Název Typ ks Obj. číslo
1 Rám OP111 1 11270.028
2 Domek velký 1 31200.090
3 Domek malý 1 31200.080
4 Vstupní člen OP111 1 00070.103
5 Prostřední člen 1 51300.060
6 Přední osa 1 11200.010
7 Nosník obraceče 1 11102.015
8 CSN 02 4630 – 6205 2RS Kuličková ložiska jednořadá 4 96600.010
9 CSN 02 4630 – 6207 2RS Kuličková ložiska jednořadá 2 96600.060
10 Řetěz OP112 Řetěz 086 2 11004.011
11 Kryt horní 1 21352.050
12 Kryt spodní OP111 1 21352.060
13 Zajišťovací váleček 1 61000.041
14 Krytka zajišťovacího šroubu 1 51200.133
15 Krytka pouzdra větší 1 51200.132
16 Krytka pouzdra 1 51200.120
17 Oska kola 1 12010.050
18 Pouzdro kola 2 41000.260
19 Kolo 180×44 plné 1 40000.006
20 Maticový nýt M5 Zinek 6 96200.007
21 Čep uchycení OP111 1 51300.015
22 Závlačka single 2,5 1 96300.030
23 DIN 471 – 25 černěná Pojistné kroužky pro hřídele 1 96800.050
24 DIN 471 – 35 černěná Pojistné kroužky pro hřídele 1 96800.100
25 ISO 7089 – 10,5 Zn. Normální podložky 1 96100.140
26 ISO 7093 5,3 Zn. Podložka velkoplošná tlustá 7 96100.030
27 ISO 4032 – M12 Zn. Šestihranné matice 1 96200.020
28 ISO 10511 – M12 Zn. Šestihranná matice samojistné 1 96200.070
29 ISO 10511 – M5 Zn. Šestihranná matice samojistné 2 96200.060
30 ISO 10511 – M10 Zn. Šestihranná matice samojistné 1 96200.104
32 ISO 4017 – M8 x 40 Zn. Šrouby se závitem k hlavě 1 41000.156
33 ISO 4017 – M5 x 12 Zn. Šrouby se závitem k hlavě 8 96000.020
34 ISO 4017 – M5 x 10 Zn. Šrouby se závitem k hlavě 1 96000.019
35 ISO 4017 – M10 x 30 Zn. Šrouby se závitem k hlavě 2 96000.300
36 ISO 4014 – M10 x 50 Zn. Šrouby s částečným závitem 1 96000.432
Poz. Název Typ ks Obj. číslo
1 Unašeč ramen 1 51360.010
2 Rameno 2 51300.010
3 Čep unašeče 1 51300.030
4 Váleček Sestava 2 51300.040
5 Čep válečku 2 51352.020
6 Pružina obracáku 6 51300.050
7 Pero unašeče Klínkovice 8×7-25 1 96400.080
8 ISO 7094 9 Zn. Podložky velké tlusté 7 96100.180
9 ISO 7089 – 15 Zn. Normální podložky 1 96100.020
10 ISO 4017 – M8 x 22 Zn. Šrouby se závitem k hlavě 7 96000.380
11 ISO 10511 – M8 Zn. Šestihranná matice samojistné 6 96200.030
12 ISO 1234 – 2 x 16 Zn. Závlačka 2 96300.009
13 ISO 1234 – 3,2 x 32 Zn. Závlačka 1 96300.010

Poznámky: Záznamy servisu: Záruční list

Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce trváni 24 měsíců. Záruka začíná plynout při předáni výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou a/nebo vadou materiálu. Výrobce není odpovědný za škody vzniklé vlastním použitím jako např. použití stroje nepovolanou osobou, neoprávněné změny, zásahy či opravy ve stroji, použitím neoriginálních náhradních dílů či dílů určených pro jiné modely, nedodržováním instrukci pro použiti. Poškození stroje vzniklé při nevhodné manipulaci, údržbě, přetěžování. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které mají původ v poškození výrobku odběratelem a na části podléhající běžnému opotřebení. Záruka zaniká neodbornou opravou či zásahem do konstrukce. Záruka zaniká při předložení ne-správně vyplněného záručního listu (údaje musí být čitelné a nesmí být přepisovány) Reklamace se uplatňuje u prodejce nebo v nejbližším servisu, který Vám sdělí výrobce

K opravě stroje Dakr musí být dodán očištěný stroj Záruka musí být uplatněna písemně, tj.musí být vystaven doklad o převzetí výrobku do záruční, pozáruční opravy.

OP – 111
DAKR, spol. s r.o. Armády 210, 753 0l Hranice Tel.: 581 616 141, fax: 581 616 755
: dakr@dakr.cz internet : www.dakr.cz

návod v PDF (436,8 kB) návod B- Obraceč sena OP111 V1

zdroj: officiální CD Dakr